Van intake tot afronding

Als er een onderzoek wordt afgenomen bij uw kind dan zijn er een aantal zaken van belang. Gedurende het traject wordt informatie verzameld bij verschillende personen, zoals: ouder(s)/verzorger(s), leraren en andere betrokken hulpverleners. Informatie wordt verkregen aan de hand van (online) vragenlijsten, gesprekken, interviews en observaties. De duur van een onderzoekstraject is afhankelijk van de hulpvraag. Het streven is om het traject binnen 6 tot 8 weken af te ronden.

Hoe een traject globaal genomen in zijn werk gaat, leest u hieronder.

1. Verwijzing en aanmelding

Voor een particulier onderzoeks- en behandeltraject heeft u geen verwijzing nodig.

Voor vergoede zorg echter wel. Wij hebben een verwijzing van een huisarts nodig als uw kind woonachtig is in een gemeente die valt onder Holland Rijnland.

Weet u niet waar u onder valt? Neem contact met ons op. We helpen u graag.  Wees ervan bewust dat vergoede zorg niet in alle gevallen wordt toegekend. We zijn u uiteraard graag particulier van dienst.

Woont u in de gemeente Alphen aan den Rijn, dan is een verwijzing nodig van Oog voor Thuis.

Voor het aanmelden van een particulier traject, kunt u onze administratie mailen. U ontvangt dan een inschrijfformulier van ons.

Let wel; uw kind wordt pas officieel op onze wachtlijst geplaatst als wij een ingevuld en ondertekend inschrijfformuier in ons bezit hebben.

Het maken van afspraken gaat pas van start als uw kind aan de beurt is.

Therapeut die met kind aan het werk is b - De Praktijk4Kids

2. Intakegesprek

Voordat het daadwerkelijke traject start is er een intakegesprek. Omwille van dit gesprek wordt u gevraagd vooraf (digitale) gedragsvragenlijsten in te vullen. In het intakegesprek wordt een beeld gevormd van de (gezins)situatie, eerdere hulpverlening, problemen en de hulpvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder dienen zelf ook bij dit gesprek aanwezig te zijn. Jongere kinderen mogen ook aanwezig zijn bij dit gesprek. We overleggen met elkaar of dit wenselijk is. Het intakegesprek wordt gevoerd door de regiebehandelaar en de behandelaar/onderzoeker. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald welke route er gevolgd moet worden.

De Praktijk4Kids is een praktijk voor basis GGZ. Dat houdt in dat wij hulp kunnen bieden bij eenvoudige problematiek. Soms blijkt uit een intakegesprek dat specialistische hulp nodig is. Wij verwijzen u dan door.

Therapeut die met kind aan het werk is c - De Praktijk4Kids

3. Onderzoeken

Een onderzoek neemt vaak meerdere dagdelen in beslag. We bespreken vooraf met u om hoeveel dagdelen het gaat, zodat u dit ook kunt doorgeven op school als het onderzoek onder schooltijd plaats vindt.

Binnen het onderzoekstraject kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

  • Aanvullende gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en/of leerkracht(en)/docent(en);
  • Observaties van een kind op locatie, op school of in de thuissituatie;
  • Het daadwerkelijk onderzoek bij uw kind.

Bij De Praktijk4Kids wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsinstrumenten. Wij maken gebruik van de nieuwste testmiddelen. Sommige testen vinden plaats op de computer of op een tablet.

Therapeut die met kind aan het werk is a - De Praktijk4Kids

4. Terugkoppelingsgesprek

De onderzoeksresultaten en conclusie worden besproken in het terugkoppelingsgesprek. Het onderzoeksverslag wordt na het terugkoppelingsgesprek verzonden naar de betrokkene(n). In het terugkoppelingsgesprek wordt een eventuele diagnose verder toegelicht en wordt een advies gegeven over eventuele behandeling. Er zijn in principe drie mogelijkheden:

  • Er is geen behandeling nodig en het traject wordt afgesloten;
  • Er wordt een behandelingsplan opgesteld en deze behandeling wordt bij De Praktijk4Kids geboden;
  • Er wordt verwezen voor (aanvullende) behandeling naar een andere organisatie.
Therapeut die met kind aan het werk is d - De Praktijk4Kids

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?