Privacy en klachten

De Praktijk(4Kids) hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. We leggen u daarom graag uit hoe wij daar mee omgaan.

Het dossier

De wet verplicht De Praktijk4Kids om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. De Praktijk4Kids gebruikt daarvoor een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat gemaakt is door ZILOS, speciaal voor de GGZ. In het dossier worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer, naam, geboortedatum, huisarts, verwijzing, vragenlijsten. Ook kunnen gegevens over het verloop van het onderzoek of de behandeling in dit dossier worden bewaard.

Rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de terugkoppeling aan de huisarts.

Inzage

Ouders hebben het recht om de gegevens in te zien die over hun kind worden bijgehouden. Er zijn wel beperkingen. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen. Het kind mag wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft het kind een zelfstandig recht op inzage. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Beveiliging

De Praktijk(4Kids) heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding. Het EPD is beveiligd met gebruikersnaam en twee-traps-verificatie. Voor communicatie gebruikt De Praktijk4Kids beveiligde en gecertificeerde programma’s. Er worden regelmatig back-ups van de gegevens gemaakt. De medewerkers zijn zich bewust van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en binnen de organisatie is een medewerker speciaal belast met het bewaken van persoonsgegevens en verwerkersovereenkomsten.

Klachten

Per 1 januari 2023 heeft De Praktijk4Kids heeft via het NIP een nieuwe klachtenprocedure. U vindt daarover uitgebreide informatie via klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de behandelaar. Klachten over het gedrag van de behandelaar in de privésfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de behandelaar komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen beantwoordt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, of vragen, neem gerust contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?