Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website.

U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder noch De Praktijk4Kids (in name De Praktijk Herrewijn) kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een gediplomeerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegd therapeut.

Beroepscode en algemene voorwaarden psychologische en orthopedagogische diensten

Psychologen en orthopedagogen zijn lid van een beroepsvereniging. Een beroepsvereniging is een landelijk opererende vereniging met als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefeningen van haar leden te waarborgen en te bevorderen. Belinda Herrewijn is lid van het NIP (Nederlands Institutuut van Psychologen); Esther Monfils en Gwenny van Rijn zijn lid van het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Op de sites van de beroepsverenigingen kun je informatie vinden over de beroepscode en algemene voorwaarden waaronder de verschillende dienstverleners hun beroep uitoefenen. Ook vind je daar informatie over de klachtenprocedure.

Beroepscode NIP Algemene Voorwaarden NIP

Beroepscode NVO Algemene Voorwaarden NVO

Privacyverklaring

De Praktijk & De Praktijk4Kids hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en orthopedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met

De Praktijk & De Praktijk4Kids, 0172425425 of info@depraktijk.biz/info@depraktijk4kids.nl

Algemene voorwaarden trainingen

De Praktijk4Kids verzorgt trainingen voor ouders en deskundigen in het onderwijs. Op deze trainingen en overeenkomsten die u met De Praktijk4Kids sluit zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden De Praktijk en De Praktijk4Kids - opleidingen definitief